VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN & ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN Onder auspiciën van NDA B.V. – Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel op 21 december 2016 onder nummer 55661173.

HOOFDSTUK ALGEMEEN

 Artikel 1 – Algemeen, toepasselijkheid Hoofdstukken

 • De bepalingen van deze algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden tevens inhoudende algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden zijn verdeeld in een Hoofdstuk Algemeen, Hoofdstuk leverings- en aannemingsvoorwaarden en een Hoofdstuk inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden.
 • Bij strijdigheid tussen een bepaling in Hoofdstuk Algemeen en een bepaling in Hoofdstuk leverings- en aannemingsvoorwaarden, gaat de bepaling in Hoofdstuk Algemeen voor. Bij strijdigheid tussen een bepaling in Hoofdstuk Algemeen en een bepaling in Hoofdstuk inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden, gaat de bepaling in Hoofdstuk Algemeen voor. Bij strijdigheid tussen een bepaling in Hoofdstuk leverings- en aannemingsvoorwaarden en een bepaling in Hoofdstuk inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden zijn artikelen 1.4 en 1.5 van onderhavige Hoofdstuk Algemeen van
 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • De Dakdekker: De besloten vennootschap NDA B.V., tevens handelende onder de naam (i) NDA, (ii) Dakbehoud Nederland en (iii) Dak/informatie- en Adviescentrum, statutair gevestigd in Amsterdam, kantoorhoudende aan de Nevelgaarde 40, 3436 ZZ te Nieuwegein, KvK nummer 55661173 en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund om als gebruiker de algemene voorwaarden in een Overeenkomst te
  • Wanneer De Dakdekker handelt in de hoedanigheid dat zij goederen levert aan een (rechts)persoon of vennootschap of opdracht krijgt van een (rechts)persoon tot het vervaardiging van een werk en/of levering van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden, zijn uitsluitend de bepalingen en definities zoals vervat in het Hoofdstuk leverings- en aannemingsvoorwaarden van toepassing. Bepalingen en definities zoals vervat in Hoofdstuk inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden zijn in voornoemd geval niet van
  • Wanneer De Dakdekker handelt in de hoedanigheid dat zij goederen koopt van een (rechts)persoon of vennootschap of opdracht geeft aan een (rechts)persoon of vennootschap tot vervaardiging van een werk en/of levering van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden zijn uitsluitend de bepalingen en definities zoals vervat in het Hoofdstuk inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden van toepassing. Bepalingen en definities zoals vervat in Hoofdstuk leverings- en aannemingsvoorwaarden zijn in voornoemd geval niet van toepassing.

HOOFDSTUK LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 2 – Definities

2.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 1. De Dakdekker: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDA B.V., tevens handelende onder de namen NDA, Dak/Informatie- en Adviescentrum en Dakbehoud Nederland, statutair gevestigd te Nieuwegein, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund om als gebruiker de algemene voorwaarden in een overeenkomst te gebruiken.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of vennootschap, die goederen van De Dakdekker koopt en/of aan De Dakdekker opdracht heeft gegeven tot vervaardiging en/of levering van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden;
 3. Opdracht en/of Overeenkomst: elke opdracht c.q. overeenkomst met De Dakdekker van Opdrachtgever betreffende een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk en/of verkoop van zaken en goederen en/of verrichten van (advies)werkzaamheden door De Dakdekker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 4. Werk en/of Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de Overeenkomst;
 5. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk;
 6. De Algemene Voorwaarden: de onderhavige door De Dakdekker gebruikte algemene leverings- en

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de Overeenkomst door De Dakdekker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
 • De Dakdekker wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de
 • Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of de inontvangstneming van zaken en goederen van De Dakdekker aanvaardt de ontvangende partij de Algemene Voorwaarden als Opdrachtgever en worden deze geachte (stilzwijgend) onderdeel van de Overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door De Dakdekker of Opdrachtgever nodig
 • Ingeval enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst prevaleert laatstbedoelde

Artikel 4 – Offerte

 • De offerte van De Dakdekker, in welke vorm dan ook, is volledig vrijblijvend. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zestig (60) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Dakdekker is slechts aan een offerte gebonden, indien Opdrachtgever deze schriftelijk en integraal binnen zestig (60) dagen aanvaardt. Een aanvaarding als bedoeld in art. 6:225 lid 2 BW is niet
 • Iedere offerte is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. De Dakdekker mag van de juistheid van deze verstrekte informatie
 • Iedere offerte en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat De Dakdekker de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan
 • Alle bij een offerte verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, catalogi, folders, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien De Dakdekker dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. De Dakdekker is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders is
 • Indien De Dakdekker in zijn offerte te leveren materialen opneemt, baseert De Dakdekker zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van deze goederen aan hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze materialen. De Dakdekker is als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dien aanzien ontstaan, tenzij De Dakdekker zelf de producent van deze materialen
 • De Dakdekker mag uitgaan van de functionele geschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande, als door Opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door De Dakdekker uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te
 • Toezending van offertes, catalogi, prijslijsten e.d. verplichten De Dakdekker niet tot levering c.q. acceptatie van een
 • Informatie en adviezen van De Dakdekker zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is
 • Offertes, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemethoden, werkwijzen en bescheiden die door De Dakdekker of in zijn opdracht vervaardigd zijn, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van De Dakdekker. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd, gedupliceerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door De Dakdekker gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan De Dakdekker te worden teruggezonden.
 • De Dakdekker behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en Producten onder rembours te

Artikel 5 – Overeenkomst

 • Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met De Dakdekker pas tot stand, nadat De Dakdekker een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat De Dakdekker feitelijk uitvoering geeft aan de
 • De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te
 • Ingeval de Opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en De Dakdekker toch feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van De Dakdekker of namens De Dakdekker gedaan door derden, binden De Dakdekker slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk zijn bevestigd c.q.
 • Indien De Dakdekker dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, mag De Dakdekker bij uitvoering van de Overeenkomst anderen
 • Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft De Dakdekker tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het

Artikel 6 – Verplichtingen van De Dakdekker

 • De Dakdekker zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever in onafhankelijkheid en naar beste weten en verricht en levert haar werkzaamheden en goederen naar beste weten en kunnen en naar de eisen van goed vakmanschap, een en ander naar de op het moment van sluiten van de Overeenkomst huidige stand van de wetenschap en
 • Ingeval De Dakdekker geleverde goederen van derden met garantie heeft betrokken, zal De Dakdekker jegens Opdrachtgever de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is De Dakdekker uitsluitend gehouden tot nakoming van de in het vorige artikellid genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

Artikel 7 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 • Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat De Dakdekker tijdig kan beschikken:
 1. over de voor de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met De Dakdekker;
 2. over de plaats, het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
 4. over voldoende toilet- en schaftgelegenheid;
 5. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water en alle overige voor de in de Overeenkomst bedoelde werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden;
  • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met De Dakdekker genomen zijn en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen
  • Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde goederen, zoals elektriciteit, gas en water, gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige
  • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Dakdekker voor het verticale transport van materieel en materialen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening, alsmede dat De Dakdekker op het dak waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, mag stoken waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen door Opdrachtgever zullen worden
  • Indien Opdrachtgever voor wat betreft de uitvoering van het bepaalde in de vorige artikelleden in onzekerheid verkeert over de vraag welke voorzorgsmaatregelen wettelijk verplicht dan wel om andere redenen nodig zijn, is Opdrachtgever verplicht om contact op te nemen met de arbeidsinspectie en voorts om de aanwijzingen en aanbevelingen van de arbeidsinspectie op te volgen. Alle extra kosten voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet- behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart De Dakdekker voor alle aanspraken van werknemers van Opdrachtgever of De Dakdekker c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door Opdrachtgever van de in deze bepaling bedoelde voorzorgsmaatregelen en noodzakelijke, daaronder begrepen wettelijk voorgeschreven,
  • Indien Opdrachtgever materieel of materialen van De Dakdekker, benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft De Dakdekker het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te
  • Indien Opdrachtgever bepaalde Producten of een bepaalde wijze van uitvoering van de Werkzaamheden voorschrijft, is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk en vrijwaart zij De Dakdekker terzake voor alle gevolgen. Met name is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de functionele geschiktheid van de voorgeschreven Producten en de deugdelijkheid van de voorgeschreven wijze van uitvoering.
  • Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de uitvoering van de Overeenkomst door De Dakdekker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen vertraging
  • Opdrachtgever draagt telkenmale tot minimaal 1 uur na afronding der werkzaamheden door De Dakdekker zorg voor brandwacht, ofwel een zodanige controle dat geen brand kan ontstaan c.q. ontstane brand niet kan
  • Indien de voortgang in de uitvoering van de Overeenkomst door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht De Dakdekker over het al voldane gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele Overeenkomst reeds gemaakteIndien de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan de werkzaamheden moet
  • worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan De Dakdekker kan worden toegerekend, is De Dakdekker gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever teniet is gegaan, heeft De Dakdekker recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van De
  • Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van De Dakdekker is het de Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een

Artikel 8 – Verpakkingsmateriaal

8.1 Tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders staat aangegeven, is het door De Dakdekker aangewende verpakkingsmateriaal, waarin door De Dakdekker zaken aan Opdrachtgever worden aangeboden, bestemd voor eenmalig gebruik. Indien het verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik is bestemd, is De Dakdekker noch gehouden het verpakkingsmateriaal terug te nemen noch om enigerlei vergoeding voor de opslag en/of vernietiging van het verpakkingsmateriaal te betalen.

Artikel 9 – Opslag, aflevering en transport

 • Ongeacht het tijdstip van eigendomsovergang komen de Producten vanaf het moment van aanvoer op het werk voor rekening en risico van Opdrachtgever, met name in geval van verlies c.q. beschadiging van deze zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of ingeval van schade c.q. aan deze goederen veroorzaakt. Opdrachtgever is in dit kader verplicht de door De Dakdekker op het werk aangevoerde Producten voldoende te verzekeren bij een te goeder naam en faam bekend staande in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, met name tegen de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het tenietgaan door brand, blikseminslag of welke andere oorzaken dan ook. De Dakdekker heeft te allen tijde het recht inzage te nemen in de verzekeringspolis zoals in deze bepaling bedoeld.
 • Indien het gereed Product niet onmiddellijk of op de afgesproken afroeptermijn naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is De Dakdekker gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze voor rekening en risico van Opdrachtgever binnen De Dakdekker of bij derden op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. In die gevallen waarin Opdrachtgever na ingebrekestelling de Producten niet binnen een redelijke termijn afneemt, heeft De Dakdekker het recht de Producten aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan De Dakdekker totaal
 • De Producten kunnen, indien zulks is overeengekomen, bij De Dakdekker worden opgehaald. Partijen kunnen afspreken dat De Dakdekker de Producten brengt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorg dag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de Producten. Deze persoon dient zich te legitimeren.
 • Voor zover op de bezorg dag niemand namens Opdrachtgever aanwezig is, dan heeft De Dakdekker het recht om de Producten mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder de transportkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De Dakdekker kan, na overleg met Opdrachtgever, echter ook de Producten afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op Opdrachtgever uitdrukkelijk de bewijslast
 • Indien op verzoek van Opdrachtgever bij het laden/lossen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van De Dakdekker, geschiedt dit geheel voor risico van

Artikel 10 – Levertijd

 • Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door De Dakdekker bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien De Dakdekker in de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is
 • De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat De Dakdekker kan blijven werken, zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en de van derden c.q. Opdrachtgever te betrekken benodigde goederen, werkzaamheden en informatie tijdig aan De Dakdekker worden geleverd.
 • Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft
 • De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien Opdracht de Overeenkomst na het sluiten daarvan wijzigt of anderszins de uitvoering ervan
 • Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door De Dakdekker bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is Opdrachtgever verplicht om De Dakdekker bij aangetekende brief alsnog een redelijke leveringstermijn te
 • Overschrijding van de door De Dakdekker bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op levering uit voorraad van De Dakdekker ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een

Artikel 11 – Oplevering van een werk

 • Het werk geldt als opgeleverd wanneer De Dakdekker heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door De Dakdekker niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig
 • Indien De Dakdekker heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als
 • Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Opdrachtgever dient De Dakdekker in de gelegenheid te stellen om kleine gebreken in de onderhoudstermijn te
 • Indien Opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als
 • Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van
 • Nadat het werk is opgeleverd dient Opdrachtgever deze deugdelijk te onderhouden en oordeelkundig te

Artikel 12 – Reclame

 • Opdrachtgever zal op het tijdstip van afname de Producten inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst tekenen. Daarbij zal Opdrachtgever alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende De producten worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
 • Klachten van Opdrachtgever die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de Producten en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door Opdrachtgever binnen 24 uur na levering, in schrift aan De Dakdekker gemeld te
 • Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door Opdrachtgever binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan De Dakdekker ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na 12 maanden na
 • Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere)
 • Reclames over facturen dienen schriftelijk bij De Dakdekker te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de
 • Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door de verkoopafdeling van De Dakdekker geaccepteerd en in ontvangst genomen en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient altijd te worden vermeld de datum en nummer van de Overeenkomst, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de factuurdatum en –nummer, waarop de goederen zijn
 • Opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot Producten die hij heeft bewerkt of
 • Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een reclame, verliest Opdrachtgever zijn rechten terzake op De
 • Indien de door De Dakdekker verstrekte garantie Producten betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door producent van de Producten ervoor wordt

Artikel 13 – Prijzen

 • Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:
 1. Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;
 2. Gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en goederen aan De Dakdekker;
 3. Gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, verpakkingskosten, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en andere kosten;
 4. Gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
 5. Exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 6. Exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
 7. Exclusief vervoers-, verlet- en verblijfkosten en verzekering
 8. Vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 9.  Exclusief
  • Indien de Overeenkomst aanneming van werk betreft op regiebasis, dan zullen de overeengekomen uurtarief maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd, waarbij het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen. In geval van particuliere opdrachtgevers wordt het factuurbedrag tevens verhoogd met
  • In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is De Dakdekker gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijk
  • Artikel 12.3 geldt ook ten aanzien van Overeenkomsten, die door De Dakdekker in gedeelten worden uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostenfactoren nog niet afgeleverd of uitgevoerd
  • Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
   • Die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
   • Die De Dakdekker niet kunnen worden toegerekend en
   • Die de kosten van het werk
    • Kostenverhogende omstandigheden geven De Dakdekker het recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende
    • Alles kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van
    • De Dakdekker zal op verzoek van Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de Opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te
    • Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag De Dakdekker bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal De Dakdekker eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door De Dakdekker worden verrekend bij de
    • Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft De Dakdekker het recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die
    • Indien Opdrachtgever de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die De Dakdekker ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk
    • Indien de Opdracht ten gevolge van aan De Dakdekker niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft De Dakdekker het recht te vorderen dat de Opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer- of minderkosten worden verrekend.
    • Ingeval de Overeenkomst aanneming van werk betreft, heeft Opdrachtgever te allen tijde het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Dakdekker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde

Artikel 14 – Betalingen en in gebreke blijven Opdrachtgever

 • Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt De Dakdekker telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever De door de Opdrachtgever aan De Dakdekker verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
 • Opdrachtgever dient de facturen van De Dakdekker binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan. De Dakdekker is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 30 dagen voor de geplande oplevering in te dienen. De op de bank-/giroafschriften van De Dakdekker aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • Opdrachtgever dient de facturen van De Dakdekker conform artikel 14.2. te voldoen zonder beroep op enig recht van
 • Opdrachtgever dient de facturen van De Dakdekker conform artikel 14.2. te voldoen zonder korting of
 • Bij overschrijding van de in artikel 14.2. bedoelde termijn is Opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens De Dakdekker benodigd zal zijn. Opdrachtgever is alsdan een cumulatieve rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere
 • In geval van niet, niet-tijdige en niet-behoorlijke nakoming door Opdrachtgever, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of schuldsanering natuurlijke personen, fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever, beslag op goederen van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke overdracht of staking van de onderneming van Opdrachtgever, al dan niet indirecte overgang van de overwegende zeggenschap door Opdrachtgever, overlijden, bewind en curatelevan Opdrachtgever en/of kennelijke verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is De Dakdekker gerechtigd, zonder naderde aanmaning, het werk te schorsen, het werk in onvoltooide staat te beëindigen en alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door ontbinding dan wel opzegging middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.
 • In alle gevallen, bedoeld in de aanhef van het vorige artikellid, is iedere vordering die De Dakdekker op Opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel
 • De Dakdekker is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal
 • Alle gerechtelijke kosten van De Dakdekker met betrekking tot de invordering van het aan De Dakdekker verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door De Dakdekker gemaakte
 • In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door De Dakdekker aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is Opdrachtgever aan De Dakdekker de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
 1. voor zover Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt De Dakdekker aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
 2. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt De Dakdekker in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 300,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten
  • Indien Opdrachtgever hetgeen De Dakdekker volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaald, of De Dakdekker gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever het De Dakdekker toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is De Dakdekker gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te
  • Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is De Dakdekker gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop Opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits De

Dakdekker Opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet- nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van De Dakdekker op vergoeding van schade, kosten en rente.

 • Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 16 van

Artikel 15 – Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

 • Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van De Dakdekker komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt respectievelijk
 • De Dakdekker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer- en minderwerk, niet van De Dakdekker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor De Dakdekker voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden

Artikel 16 – Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

 • Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die De Dakdekker ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die De Dakdekker ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan De Dakdekker
 • Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van De Dakdekker, mits hij Opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden
 • Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan De Dakdekker bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door De Dakdekker betaalde
 • Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is De Dakdekker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 • De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Dakdekker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De Dakdekker is gerechtigd om in plaats van voorgaande afspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. De Dakdekker zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij De Dakdekker en gaat eerst over, wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door De Dakdekker ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben
 • Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever niet bevoegd deze goederen, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze goederen te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze goederen niet op Opdrachtgever is
 • Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Opdrachtgever, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor De Dakdekker houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van De Dakdekker tot betaling van opslagkosten of andere kosten
 • Opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van De Dakdekker te
 • Opdrachtgever is gehouden de goederen, waarvan De Dakdekker (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan De Dakdekker te worden overgedragen.
 • De Dakdekker heeft het recht hetzij de goederen onder zicht te nemen c.q. te houden, totdat Opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan De Dakdekker totaal
 • Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Dakdekker tekort schiet of De Dakdekker goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekort schieten, is De Dakdekker zonder ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt onherroepelijk reeds nu voor alsdan om De Dakdekker om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen te inspecteren en ook feitelijk terug te nemen of indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijk koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 18 – Overmacht

 • Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door De Dakdekker verhinderen en die niet aan De Dakdekker zijn toe te rekenen.
 • Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, oproer, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, staking, storingen in de elektriciteits,- gas- en watervoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van De Dakdekker, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen en al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal De Dakdekker die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Opdrachtgever te
 • Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van De Dakdekker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door De Dakdekker niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten
 • Indien De Dakdekker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte
 • Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die De Dakdekker redelijkerwijs had mogen verwachten, geven De Dakdekker recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende
 • Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of de daarop aanwezigen opstallen verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende
 • Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid of constructie wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en
 • Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van
 • Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die De Dakdekker lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
 • De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de Offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat De Dakdekker die gevolgen reeds op de dag van de Offerte had kunnen

Artikel 20 – Aansprakelijkheid van De Dakdekker

 • De Dakdekker kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove nalatigheid van De Dakdekker. De Dakdekker is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in dit verband onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan bedrijfsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, vertragings- of stagnatieschade, onderzoekskosten, schade als gevolg van ontstoppingen of verontreiniging, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op De Dakdekker, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met onjuistheden in door De Dakdekker geleverde goederen en/of verrichte
 • De aansprakelijkheid in haar totaliteit van De Dakdekker is in ieder geval beperkt tot het dubbele van het ter zake van de desbetreffende Overeenkomst door De Dakdekker aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting in de periode vanaf 1 jaar voorafgaande aan het ontstaan van de
 • Indien geen beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in artikel 20.1 en/of 2 van deze Algemene Voorwaarden, dan is de aansprakelijkheid van De Dakdekker in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van De Dakdekker tegen aansprakelijkheid. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 50.000,-.
 • In gevallen waarin De Dakdekker door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die De Dakdekker heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever De Dakdekker onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin De Dakdekker ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hetzij
 • De Dakdekker is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan De Dakdekker door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden De Dakdekker voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te
 • Indien De Dakdekker desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft De Dakdekker het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door De Dakdekker te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke
 • Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Dakdekker en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende
 • Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of artikel 7:25 lid 2 van het Burgerlijk

Artikel 21 – Slotbepalingen

 • Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Dakdekker niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.
 • Indien de Overeenkomst is gesloten tussen De Dakdekker en twee of meer Opdrachtgevers, zijn de Opdrachtgevers steeds hoofdelijk jegens De Dakdekker
 • Indien De Dakdekker zich in enig geval niet op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden beroept, danwel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op de Algemene Voorwaarden zal kunnen
 • Indien een bepaling van de Overeenkomst, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit het overige bepaalde in de Overeenkomst, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht worden te zijn overeengekomen een vervangende bepaling, die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van partijen bij de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.
 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG: Convention on the International Sales of Goods) is
 • De (kanton)rechter in de vestigingsplaats van De Dakdekker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft De Dakdekker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of de Raad van Arbitrage voor de
 • Indien deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal
 • Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ingeval De Dakdekker deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor De Dakdekker en Opdrachtgever bindend zijn met ingang van de dertigste dag na datum van

HOOFDSTUK INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

 Onderdeel Algemeen

 Artikel 22 – algemeen en definities

 • De bepalingen van dit hoofdstuk zijn verdeeld in drie onderdelen, Onderdeel Algemeen, Onderdeel A – Inkoopvoorwaarden goederen en Onderdeel B – Onderaannemingsvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen een bepaling in Onderdeel Algemeen en een bepaling in Onderdeel A, gaat de bepaling in Onderdeel A voor. Bij strijdigheid tussen een bepaling in Onderdeel Algemeen en een bepaling in Onderdeel B, gaat de bepaling in Onderdeel B voor. Bij strijdigheid tussen een bepaling in onderdeel A en Onderdeel B, gaat de bepaling in Onderdeel B
 • In deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 1. De Dakdekker: De besloten vennootschap NDA B.V., tevens handelende onder de namen (i) NDA, (ii) Dakbehoud Nederland en (iii) Dak/Informatie- en Adviescentrum, gevestigd te Nieuwegein, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund om als gebruiker de algemene voorwaarden in een Overeenkomst te gebruiken;
 2. de principaal: de (rechts)persoon of vennootschap die het werk heeft opgedragen aan De Dakdekker blijkens de aannemingsovereenkomst van De Dakdekker, alsmede de door de principaal aangewezen en namens hem handelende personen, zoals een door de principaal aangestelde bouwdirectie;
 3. opdrachtnemer: De (rechts)persoon of vennootschap met wie De Dakdekker de overeenkomst is aangegaan;
 4. de overeenkomst: De overeenkomst, waarbij De Dakdekker goederen van opdrachtnemer koopt en/of waarbij De Dakdekker aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking en in onderaanneming tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk;
 5. het werk: Door de principaal aan De Dakdekker opgedragen te bouwen object(en), zoals blijkt uit de aannemingsovereenkomst van De Dakdekker en alle daarmee verband houdende werkzaamheden; indien in het navolgende met betrekking tot de verplichtingen van de opdrachtnemer wordt verwezen naar het werk wordt daaronder verstaan dat deel van het werk dat opdrachtnemer in onderaanneming heeft aangenomen van De Dakdekker, tenzij uit het betreffende artikel(lid) anders volgt;
 6. materialen: Bouwstoffen, overige materialen, hulpmaterialen en andere goederen, die door opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde (sub)onderaannemers worden verwerkt in het werk;
 7. materieel: De door de opdrachtnemer en/of zijn (sub)onderaannemers gebruikte gereedschappen, materieel, onderdelen, hulpmaterialen en andere goederen, die gebruikt worden om het werk te realiseren;
 8. de bouwplaats: Het terrein c.q. de terreinen waarop de bouwactiviteiten van De Dakdekker plaatsvinden ter realisatie van het werk;
 9. De algemene voorwaarden: De onderhavige algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden.
  • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van doorgang van het werk en goedkeuring van principaal en/of het bestuur van opdrachtnemer en onder het voorbehoud dat in de opdracht genoemde materialen en/of werkzaamheden daadwerkelijk worden toegepast c.q. uitgevoerd. Mocht als gevolg van een dergelijk voorbehoud een overeenkomst niet tot stand komen, heeft geen der partijen recht op vergoeding van schade en kosten.
  • Op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen en/of verrichtingen van werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst, hoe ook genaamd, zijn van toepassing en maken daarvan onderdeel uit:
 10. De algemene voorwaarden, voor zover hierop in de overeenkomst geen uitzondering wordt gemaakt;
 11. Alle op de overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing op soortgelijke besteksuitbreidingen;
 12. Al het overige waardoor De Dakdekker uit hoofde van zijn aannemingsovereenkomst jegens de principaal en/of de bouwdirectie gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de

Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder a., b. en c. genoemde bepalingen, zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de bepalingen van de overeenkomst en de onder a., b. en c. genoemde bepalingen, zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde.

 • Indien opdrachtnemer bij zijn aanbod c.q. bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk toepasselijkheid van de algemene voorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, dan zullen deze slechts verbindend voor De Dakdekker zijn, indien De Dakdekker dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard en in dat geval enkel in beperkte zin, namelijk alleen voor het aanbod c.q. de overeenkomst waarvoor deze afwijkende bedingen zijn
 • Door het enkel uitbrengen van een aanbod aan De Dakdekker en/of door de enkele levering

c.q. verrichting van door De Dakdekker bestelde zaken c.q. werkzaamheden aanvaardt de leverende partij de algemene voorwaarden als opdrachtnemer en worden deze voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door De Dakdekker of opdrachtnemer nodig is.

Artikel 23 – algemeen

 • Indien in of bij de offerteaanvraag, de opdracht en/of het sluiten van de overeenkomst de onder art. 22 lid 4 onder a., b. en c. genoemde stukken niet of niet volledig zijn verstrekt, dient opdrachtnemer deze bij De Dakdekker op te vragen. De Dakdekker dient in dat geval de ontbrekende stukken onverwijld te verstrekken. Opdrachtnemer kan zich daarom ook niet op onbekendheid met enig stuk of toepasselijke bepaling beroepen.
 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de hem verstrekte gegevens onjuistheden en/of onduidelijkheden aantreft, die hij bij een behoorlijke interpretatie redelijkerwijs had behoren te ontdekken en nagelaten heeft De Dakdekker hieromtrent vooraf schriftelijk in te
 • Overeenkomsten, aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen die zijn gedaan door of namens De Dakdekker, binden De Dakdekker slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden
 • Zonder dat het nalaten daarvan afbreuk doet aan het bepaalde in het vorige artikellid, is opdrachtnemer verplicht een kopie van de opdrachtbevestiging binnen twee weken na ontvangst bevoegdelijk getekend ten teken van aanvaarding aan De Dakdekker te retourneren, bij gebreke waarvan De Dakdekker gerechtigd is om zijn (betalings)verplichtingen op te schorten totdat dit is gebeurd.
 • Indien de overeenkomst is gesloten tussen De Dakdekker en twee of meer opdrachtnemers, zijn de op de opdrachtnemers rustende verplichtingen hoofdelijk en
 • De Dakdekker is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te
 • Opdrachtnemer doet afstand van iedere bevoegdheid zijn verplichtingen ten opzichte van De Dakdekker op welke grond dan ook op te schorten, waaronder mede wordt verstaan de uitoefening van de rechten als bedoeld in artikel 3:290 tot en met 3:295 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Opdrachtnemer doet, behoudens schriftelijke instemming hiermee van De Dakdekker, afstand van iedere bevoegdheid een vordering op De Dakdekker te verrekenen met een schuld aan De

Artikel 24 – bescheiden en intellectuele eigendom

 • Tekeningen, berekeningen, modellen, bescheiden en in artikel 22 lid 4 sub b en c bedoelde stukken, die De Dakdekker aan opdrachtnemer heeft verstrekt en/of die opdrachtnemer in verband met de overeenkomst heeft gemaakt c.q. laten maken, blijven c.q. worden eigendom van De Dakdekker, terwijl De Dakdekker geacht wordt deze te hebben gemaakt q. ontworpen.

Opdrachtnemer zal deze zaken uiterlijk bij de levering van de goederen c.q. oplevering van het werk aan De Dakdekker ter beschikking stellen.

 • Voor zover de na te noemen rechten niet reeds van rechtswege uit hoofde van de overeenkomst aan De Dakdekker toekomen, is opdrachtnemer verplicht om deze aan op De Dakdekker of aan een door De Dakdekker aan te wijzen derde in eigendom over te dragen en draagt – voor zover mogelijk – reeds hiermee aan De Dakdekker in eigendom over alle rechten, van welke aard ook, op en voortvloeiend uit rechten van intellectuele en industriële eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten, octrooien, alsmede op en voortvloeiend uit al of niet octrooieerbare uitvindingen, direct of indirect betrekking hebbend op enig gebied waarop De Dakdekker werkzaam is of gedurende de opdracht zal zijn, een en ander door De Dakdekker alleen of in samenwerking met anderen verworven of te verwerven in het kader van de opdracht, zowel gedurende de opdracht als gedurende één jaar na beëindiging daarvan. Deze rechten omvatten onder andere het recht om daarvoor ten name van De Dakdekker of een door De Dakdekker aan te wijzen derde octrooi(en) aan te vragen. Indien en voor zover de in dit artikellid genoemde overdracht geen werking heeft, verleent opdrachtnemer hierbij een onherroepelijke volmacht aan De Dakdekker ten einde in zijn naam deze overdracht te effectueren althans te completeren. Opdrachtnemer verplicht zich verder op eerste verzoek alle materialen die noodzakelijk zijn voor het op duidelijk en juiste wijze weergeven van voornoemde beschrijvingen

– waaronder bronbestanden – direct aan De Dakdekker te overhandigen.

 • Met betrekking tot de in het vorige artikellid bedoelde overdracht heeft opdrachtnemer geen recht op een aparte vergoeding, omdat deze begrepen is in de tegenprestatie die hij van De Dakdekker in het kader van de overeenkomst
 • Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van door hem geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, octrooirechten en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart De Dakdekker voor alle aanspraken, schade en kosten die uit een dergelijke inbreuk voor De Dakdekker

Artikel 25 – non-concurrentie

25.1 Opdrachtnemer onthoudt zich ervan zowel rechtstreeks als door tussenkomst van derden aan de principaal prijsopgaven te verstrekken c.q. aanbiedingen te doen, waaronder die voor uitbreiding of wijziging van het werk, alsmede aldus contact te hebben met de principaal aangaande de uitvoering van het werk. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt opdrachtnemer ten behoeve van De Dakdekker telkenmale een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding, alsmede € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding terzake voortduurt, een en ander onverminderd het recht van De Dakdekker om nakoming van de betreffende verplichting van opdrachtnemer te vorderen en onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot vergoeding van de door De Dakdekker geleden daadwerkelijke schade.

Artikel 26 – geheimhouding

26.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, berekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow afkomstig van De Dakdekker, die hem in of bij de opdracht te zijner kennis zijn gebracht of gekomen, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Artikel 27 – verzekering

 • Opdrachtnemer is verplicht om de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden zoveel mogelijk te verzekeren, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen van De Dakdekker, de principaal en
 • Tot de in het vorige artikellid bedoelde aansprakelijkheden behoort ook de aansprakelijkheid bedoeld in art. 31 lid 1, 2 en 3 en product- en dienstenaansprakelijkheden na oplevering en met inbegrip van aansprakelijkheid voor enige veroorzaking van schade door brand en/of
 • Indien opdrachtnemer goederen levert, dient zijn aansprakelijkheidsverzekering ook zijn aansprakelijkheid te omvatten jegens de uiteindelijke afnemers daarvan, ongeacht of deze afnemers de goederen rechtstreeks of indirect na een of meerdere doorleveringen van opdrachtnemer hebben
 • Indien opdrachtnemer in hoedanigheid van dienstverlener gelegenheid wordt geboden een door zijn beroepsorganisatie bevorderde bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dient hij tot 5 jaar na voldoening aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst een dergelijke verzekering in stand te houden tot tenminste de minimumhoogte die zijn beroepsorganisatie in standaardregelen van die organisatie heeft
 • Bij levering c.q. inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient opdrachtnemer de schade te verzekeren jegens De Dakdekker en/of derden wegens aansprakelijkheden:
 1. waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;
 2. waarvoor verzekering in het betreffende besteksonderdeel van het werk of in de overeenkomst wordt verlangd en wel met medeverzekering van De Dakdekker en diens personeel, indien met het motorrijtuigen en ander rollend materieel werkzaamheden op de bouwplaats worden verricht;
 3. volgens de geldende nadere aanvullende overeenkomsten geldende tussen de Bouwend Nederland en de Vereniging Verticaal Transport waarbij de verzekering van de kraan altijd voorgaat in betaling van schade boven de bedrijfs- of CAR-verzekering van De
  • De in dit artikel bedoelde verzekeringen dienen onverminderd de aansprakelijkheden van opdrachtnemer tot een voldoende bedrag, in elk geval en voor alle verzekerde risico’s tenminste tot maximaal € 2.268.901,08 per gebeurtenis, afhankelijk van de aard van de levering of van de dienst afgesloten te zijn bij een verzekeringsmaatschappij die onder toezicht staat van De Nederlandsche

Artikel 28 – eigendomsovergang

28.1 Opdrachtnemer garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de goederen op De Dakdekker overgaat, direct nadat deze conform de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd, tenzij de goederen worden teruggezonden en/of niet geaccepteerd.

Artikel 29 – leveringscertificaten

29.1 Indien uit de wet of de overeenkomst volgt dat certificaten, attesten, garantiebewijzen, instructieboeken, bijsluiters, gebruiksaanwijzingen en soortgelijke informatie moet worden verstrekt, verstrekt opdrachtnemer deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen aan De Dakdekker en wel deugdelijk opgesteld in de Nederlandse taal en conform tenminste de wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften, bij gebreke waarvan De Dakdekker zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst mag opschorten totdat deze zijn verstrekt.

Artikel 30 – garantie

 • Opdrachtnemer garandeert dat geleverde goederen, de verrichte werkzaamheden en/of het uitgevoerde werk:
 1. conform het bepaalde in de overeenkomst zijn en dus ook conform de in artikel 22 lid 4 bedoelde stukken zijn en;
 2. van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, montage-, constructie- en materiaalfouten en lekkage zijn en dat voor het verrichten van de werkzaamheden en/of de uitvoering van het werk deugdelijk, goed onderhouden en periodiek gekeurd materieel, nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet en;
 3. tenminste voldoen aan de in Nederland geldende wetten en eisen en overheidsvoorschriften en

–normen en;

 1. (functioneel) geschikt zijn voor het doel dat opdrachtnemer is meegedeeld of ondubbelzinnig uit de aard van de geleverde goederen, werkzaamheden en/of het werk voortvloeien, terwijl hetzelfde geldt voor de daarin verwerkte materialen, onderdelen en andere zaken en het daarbij gebruikte
  • Voor geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgeleverd werk, zal ook de garantie gelden die De Dakdekker volgens bestek tegenover de principaal dient te verstrekken. Indien in het geval van de levering van goederen de fabrieksgarantie uitgebreider is dan deze door De Dakdekker aan de principaal verstrekte garantie, zal minimaal deze fabrieksgarantie gelden.
  • Indien de geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of het werk na levering c.q. oplevering gebreken vertonen, zal opdrachtnemer deze zo spoedig mogelijk en in overleg met De Dakdekker kosteloos herstellen of vervangen, onverminderd het recht van De Dakdekker tot schadevergoeding.
  • Indien opdrachtnemer naar het oordeel van De Dakdekker het in het vorige artikellid bedoelde herstel en vervanging niet tijdig en/of niet behoorlijk verricht of de opheffing van de gebreken geen uitstel kan leiden, is De Dakdekker gerechtigd om het herstel en de vervanging op kosten van opdrachtnemer zelf uit te voeren of te laten

Artikel 31 – aansprakelijkheid

 • Voor zover het door opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen, tot gevolg heeft dat De Dakdekker jegens derden waaronder de principaal aansprakelijk wordt gesteld, is opdrachtnemer verplicht De Dakdekker te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan. Indien De Dakdekker desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft De Dakdekker het recht van regres op opdrachtnemer. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door De Dakdekker te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede de rente en de daadwerkelijk door De Dakdekker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschade en alle kosten, die De Dakdekker en derden waaronder de principaal lijden als gevolg van zijn toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen dan wel de toerekenbare tekortkoming en/of het onrechtmatig handelen van zijn personeel en/of de personen waarvan opdrachtnemer zich bedient.
 • Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schade en kosten, die zijn veroorzaakt en/of toegebracht door materieel, materialen en andere zaken die opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt c.q. levert aan De Dakdekker en/of derden waaronder de principaal.

Artikel 32 – ontbinding

 • De Dakdekker heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht op schadevergoeding:
 1. indien opdrachtnemer één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en daardoor vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat of naar het oordeel van De Dakdekker te vrezen is;
 2. indien opdrachtnemer overlijdt, duurzaam arbeidsongeschikt geraakt, failleert of zijn faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, danwel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 3. indien opdrachtnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, fuseert, splitst, ontbindt, liquideert of staakt;
 4. indien de zeggenschap over opdrachtnemer of diens onderneming en/of bedrijfsuitoefening in belangrijke mate – direct of indirect – overgaat op een derde;
 5. indien op goederen van opdrachtnemer of een deel daarvan conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd door een derde;
 6. indien opdrachtnemer toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens
  • De Dakdekker is vrij om in de in het vorige artikellid bedoelde gevallen te kiezen voor gehele of gedeeltelijke ontbinding, ongeacht of de tekortkoming van opdrachtnemer de gehele of gedeeltelijke ontbinding gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis zonder het bepaalde in dit artikellid niet zou
  • Bij gedeeltelijke ontbinding heeft De Dakdekker onverminderd zijn recht op schadevergoeding de keuze om:
 7. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening van opdrachtnemer naar hem terug te sturen of af te breken en deze goederen en/of op dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen;
 8. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door een derde te laten voltooien, waarbij De Dakdekker gerechtigd is om tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding gebruik te maken van reeds door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerd werk en de door opdrachtnemer gebruikte

Artikel 33 – toepasselijk recht

 • Indien De Dakdekker zich in enig geval op enige bepaling van de algemene voorwaarden niet beroept, danwel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat De Dakdekker zich in volgende gevallen niet meer op deze of enige andere bepaling in de algemene voorwaarden zal kunnen
 • Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van
 • De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden
 • Indien de overeenkomst uitsluitend een overeenkomst behelst, waarbij De Dakdekker goederen van opdrachtnemer koopt en/of waarbij De Dakdekker aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking en niet tevens een overeenkomst behelst, waarbij De Dakdekker aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking en in onderaanneming tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk, zullen alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van De Dakdekker, zulks voor zover de wet dit
 • Indien de overeenkomst uitsluitend of onder meer een overeenkomst behelst, waarbij De Dakdekker aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking en in onderaanneming tot standbrengen van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk, zullen alle geschillen –daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd- die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht op de wijze zoals is voorzien in de aannemingsovereenkomst van De Dakdekker en de principaal ten aanzien van eventuele geschillen tussen De Dakdekker en de principaal. Indien de aannemingsovereenkomst van De Dakdekker niet voorziet in een wijze van geschillenbeslechting, zullen deze geschillen met uitsluiting van de burgerlijke rechter worden onderworpen aan de berechting en beslissing door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland met inachtneming van de daaromtrent geldende wettelijke en andere regelingen.

Onderdeel A: Inkoopvoorwaarden goederen Artikel 34 – algemeen

34.1 De bepalingen van de algemene voorwaarden vermeldt onder onderdeel A hebben

specifiek betrekking op een overeenkomst, waarbij De Dakdekker goederen van opdrachtnemer koopt. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in artikel(en) in onderdeel A en het bepaalde in artikel(en) in onderdeel B, gaat het laatstbedoelde voor.

Artikel 35 – levering

 • Opdrachtnemer zal de goederen leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Indien de overeenkomst geen plaats vermeldt, zal de levering geschieden in depot op de betreffende bouwplaats. Indien de overeenkomst geen plaats vermeldt en er is geen sprake is van een toepasselijke bouwplaats, zal opdrachtnemer de goederen afleveren op het door De Dakdekker opgegeven adres en bij gebreke daarvan bij de vestigingsplaats van De
 • Tot het moment van in ontvangstneming van de goederen op het in het vorige artikellid bedoelde adres, blijven deze voor rekening en risico van opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer zorg draagt voor het transport en de in- en uitlading van de goederen, tenzij schriftelijk anders is
 • De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt, tenzij de aard van de goederen zich daar tegen verzet en op een zodanige wijze beveiligd worden dat de goederen bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De Dakdekker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking, beschadiging en/of vernieling van deze
 • De Dakdekker    is    niet    gehouden    om    schadelijk     verpakkingsmateriaal    en/of statiegeldverpakkingen te accepteren, tenzij De Dakdekker hierin heeft
 • Breuk en/of beschadiging van goederen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en opslaan zijn voor rekening van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van De
 • Het lossen en opslaan van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden na vooraf gaande goedkeuring van De
 • Aflevering van de zaken dient te geschieden met bijbehorende paklijst voorzien van het ordernummer van De
 • De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Er dient evenwel zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk, waarvoor de goederen zijn bedoeld,

Artikel 36 – levertijd

 • Iedere opgegeven en overeengekomen leverdatum en –termijn dient te worden aangemerkt als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 • Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen of, indien dat later is, op de datum waarop De Dakdekker opdrachtnemer in het bezit heeft gesteld van de door De Dakdekker te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, die opdrachtnemer nodig heeft om met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen beginnen, tenzij anders is
 • De Dakdekker is te allen tijde bevoegd de volgorde van de door opdrachtnemer te verrichten prestatie en te leveren goederen nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, ook indien de overeenkomst een bepaalde volgorde mocht
 • Op het moment dat opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij zijn leveringsverplichtingen niet conform de overeenkomst zal kunnen nakomen, dient hij De Dakdekker hiervan terstond schriftelijk melding te maken onder vermelding van de feitelijke omstandigheden.
 • Overschrijding van de overeengekomen leveringstijd geeft De Dakdekker te allen tijde het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat De Dakdekker tot ingebrekestelling of enige schadevergoeding is gehouden, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om de hierdoor door De Dakdekker geleden schade volledig te
 • Indien om welke reden ook De Dakdekker niet in staat is om de goederen op het overeen- gekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal

opdrachtnemer op verzoek van De Dakdekker de zaak bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij De Dakdekker zijn bezorgd. De Dakdekker is verplicht aan opdrachtnemer de opslagkosten volgens het bij opdrachtnemer gebruikelijke tarief en –bij gebreke daarvan- volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel –indien dat een later tijdstip is- vanaf het overeengekomen leveringstijdstip.

Artikel 37 – acceptatie en weigering

 • De levering wordt geacht pas door De Dakdekker te zijn aanvaard, wanneer de geleverde goederen en de leveringen zijn
 • De Dakdekker als ook de principaal hebben gedurende één maand na de datum van aflevering de tijd om de goederen en de levering af te
 • Goedkeuring en aanvaarding van de levering gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde goederen. Indien de goederen verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, heeft de goedkeuring en aanvaarding enkel betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van
 • Indien De Dakdekker de goederen afkeurt, zal hij opdrachtnemer hiervan binnen zeven werkdagen na het besluit daartoe op de hoogte stellen en zal opdrachtnemer de afgekeurde goederen op eerste verzoek en voor eigen rekening en risico afvoeren. Indien opdrachtnemer de goederen niet aldus afvoert, mag De Dakdekker deze op kosten van en voor risico van opdrachtnemer
 • Indien goederen die zijn te betitelen als standaard handelsgoederen door wijziging in het bestek of door andere buiten schuld van De Dakdekker liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden
 • Emballage van de geleverde goederen wordt door De Dakdekker niet betaald en zal opdrachtnemer op eerste verzoek van De Dakdekker terugnemen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 38 – prijzen

38.1 Tenzij anders is overeengekomen, omvat de koopprijs de prijs voor de goederen, de kosten van verpakking, verzekering, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, de kosten van inladen, transport, uitlading van de goederen op de overeengekomen plaats, echter exclusief BTW.

Artikel 39 – facturering

 • De door opdrachtnemer aan De Dakdekker te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting en –indien van toepassing- aan de eisen volgens de Invorderingswet
 • Voor ieder werk dient een afzonderlijke factuur in drievoud te worden ingediend met vermelding van het door De Dakdekker aangegeven werk, werknummer en overeenkomst nummer en de datum van de
 • Bij de facturen moeten door of bevoegdelijk namens De Dakdekker voor akkoord ondertekende ontvangstbonnen worden
 • Facturen die niet aan de in dit artikel gestelde eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen, geretourneerd en onbetaald gelaten.

Artikel 40 – betaling

 • Betaling geschiedt binnen zestig dagen na ontvangst van de factuur door De Dakdekker in goedkeuring van de goederen tenzij schriftelijk anders is
 • Betaling door De Dakdekker ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de overeenkomst of de
 • Opdrachtnemer is niet bevoegd om vorderingen op De Dakdekker zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Dakdekker, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien De Dakdekker een dergelijke schriftelijke toestemming verleent, zal deze toestemming zich nimmer uitstrekken over de vorderingen van de opdrachtnemer voor zover dit het in de facturen begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale lasten betreft, tenzij de toestemming uitdrukkelijk vermeldt ook op dat deel van de vordering betrekking te hebben. Deze bepaling is een beding in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk

Onderdeel B: Onderaannemingsvoorwaarden Artikel 41 – algemeen

41.1 Hetgeen in de voorwaarden onder onderdeel B. is bepaald, is naast de bepalingen uit Onderdeel Algemeen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.1 van toepassing, indien de overeenkomst uitsluitend of onder meer een overeenkomst behelst, waarbij De Dakdekker aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het buiten dienstbetrekking verrichten van werkzaamheden en/of tot het buiten dienstbetrekking en in onderaanneming tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard ten behoeve van het werk.

Artikel 42 – vergunning

 • De opdrachtnemer zorgt er voor dat zijn bedrijf en eventueel door hem ingeschakelde c.q. in te schakelen (sub)onderaannemers beschikken over eventueel benodigde vergunning(en), om het in de overeenkomst omschreven werk te mogen
 • Opdrachtnemer vrijwaart in aanvulling op het bepaalde in artikel 31De Dakdekker van aansprakelijkheid jegens de principaal en/of derden wegens het door opdrachtnemer of diens (sub)onderaannemers niet naleven van hun verplichtingen bedoeld in het vorige artikellid en/of bedoeld in de
 • Op verzoek van De Dakdekker toont opdrachtnemer hem de bewijsstukken van zijn vestigingsvergunning en van zijn inschrijvingen bij een Bedrijfsvereniging en overeenkomstige bewijsstukken betreffende zijn eventuele (sub)onderaannemers.

Artikel 43 – aanvang en oplevering

 • Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst en moet zijn werkzaamheden zonder verstoring inpassen in het bouw- c.q. tijdschema behorende bij de aannemingsovereenkomst tussen De Dakdekker en de principaal.
 • De Dakdekker heeft het recht om desgewenst de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen in verband met de voortgang van de bouw, zonder dat De Dakdekker gehouden is om schade en kosten te
 • Op het moment dat opdrachtnemer weet of redelijkerwijze behoort te weten dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet op het overeengekomen tijdstip danwel binnen het overeengekomen bouwc.q. tijdschema zal voltooien, is hij verplicht De Dakdekker hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de feiten en omstandigheden.
 • Bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van het werk of van overeengekomen termijnen waarbinnen opdrachtnemer zijn verplichtingen moet zijn nagekomen, is De Dakdekker gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden conform het bepaalde in 32 van deze algemene voorwaarden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten van opdrachtnemer en onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot vergoeding van de schade die De Dakdekker als gevolg van de ontbinding lijdt.
 • Opdrachtnemer is verplicht om schriftelijk aan De Dakdekker te kennen te geven dat het werk klaar is om op te leveren, waarna De Dakdekker binnen 14 dagen het werk zal keuren en al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigeren. Ingeval van weigering dient opdrachtnemer de gebreken binnen 5 werkdagen weg te nemen, onverminderd het bepaalde in art. 7:759 BW en het recht van De Dakdekker op schadevergoeding.

Artikel 44 – verplichting opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer zal zich stipt gedragen naar de aanwijzingen en regelingen, die opdrachtnemer bij het werk ter kennis worden gebracht door of namens De Dakdekker, en staat ervoor in dat door opdrachtnemer ingeschakelde derden dit ook
 • Opdrachtnemer verplicht ook zich jegens De Dakdekker:
 1. te beschikken over en op verzoek van De Dakdekker te tonen een geldig inschrijvingsbewijs van de Bedrijfsvereniging en zijn vestigingsvergunning;
 2. De Dakdekker desgevraagd een staat van alle tewerkgestelde werknemers te overhandigen;
 3. De Dakdekker desgevraagd de loonstaten danwel de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken;
 4. alle verplichtingen jegens de door de opdrachtnemer tewerkgestelde werknemers strikt na te komen;
 5. alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en de toepasselijke CAO stipt na te leven;
 6. telkenmale op verzoek van De Dakdekker een recente verklaring te verstrekken inzake zijn afdracht van loonbelasting en sociale lasten conform de wet Ketenaansprakelijkheid;
 7. desgewenst weekrapporten op te maken volgens een door De Dakdekker te verstrekken model en deze wekelijks in te vullen en te ondertekenen en vervolgens aan De Dakdekker voor akkoord aan te bieden;
 8. zijn administratie in te richten conform de ter zake geldende richtlijnen die voortvloeien uit het Burgerlijk wet, de Wet loonbelasting 1964 en de Invorderingswet 1990;
 9. De Dakdekker desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie en/of die van de principaal;
 10. opdrachtnemer is verplicht om de drie maanden een verklaring te tonen inzake de afdracht van loonheffingen en premies;
 11. de uitvoering van zijn arbeid zo in te richten dat voldaan wordt aan ARBO-beleid en milieubeleid van De Dakdekker en de door De Dakdekker in het kader van dat beleid benodigde informatie op eerste verzoek te
 12. om De Dakdekker op verzoek te tonen een kopie van paspoort, BSN-nummer, kopie verblijfsvergunning en kopie werkvergunning van in te zetten werknemers;
 13. indien opdrachtnemer met zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers) werkt, verstrekt de opdrachtnemer desgevraagd op eerste verzoek de wettelijk vereiste verklaringen danwel gegevens aan De

Artikel 45 – organisatie bouwplaats

 • De Dakdekker zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van de bouwplaats.
 • Indien (tijdelijk) op de bouwplaats aanwezig, mag opdrachtnemer kosteloos gebruik maken de watervoorziening, elektriciteitsvoorzieningen, schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen, tenzij dit een onevenredig beslag legt op deze voorzieningen. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico, waaronder eventueel verschuldigde precario, te zorgen voor benodigde opslagruimte en andere ruimte, terwijl de plaatsing daarvan op de bouwplaats geschiedt in overleg met De Opdrachtnemer is gehouden zowel zijn eigen als eventueel door De Dakdekker ter beschikking gesteld materieel zorgvuldig te gebruiken en teOpdrachtnemer is niet gerechtigd om reclameborden op de bouwplaats aan te brengen, tenzij anders is
 • Opdrachtnemer is verplicht om de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie en van de eventueel door De Dakdekker ingeschakelde adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, ondermeer voor wat betreft de opslag en veiligheid van materiaal en materieel en veiligheid van het uit te voeren
 • De Dakdekker is evenmin aansprakelijk jegens opdrachtnemer indien door staking bij De Dakdekker of bij derden niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik kan worden
 • Opdrachtnemer dient werkzaamheden uit te voeren en goederen te leveren binnen de op de bouwplaats geldende werktijden. Hetzelfde geldt voor de vakanties en schafttijden van opdrachtnemer. Er wordt niet gewerkt buiten werktijden. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid danwel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk zonder enige schadevergoedingsverplichting van De Dakdekker, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Het lossen van materialen en/of materieel door opdrachtnemer kan alleen na tijdige aankondiging geschieden binnen de op de bouwplaats geldende werktijden en wel op daartoe door De Dakdekker aangewezen plaatsen op en nabij de
 • Vervoermiddelen voor aan- en afvoer van materialen en/of materieel, waaronder mobiele kranen, worden alleen na verkregen toestemming van De Dakdekker op de bouwplaats toegelaten. Het tijdelijk parkeren van vervoermiddelen in verband met het laden en lossen kan alleen plaatsvinden op daartoe door De Dakdekker aangewezen plaatsen op of nabij de bouwplaats zonder belemmering van het verkeer op de bouwplaats. Andere vervoermiddelen, zoals personenauto’s, motoren, bromfietsen en fietsen, mogen niet op de bouwplaats worden geparkeerd. Het Wegenverkeersreglement is op de bouwplaats van toepassing. Voor schade aan vervoermiddelen van opdrachtnemer ontstaan op de bouwplaats, is De Dakdekker niet aansprakelijk. De Dakdekker is niet aansprakelijk voor schade en/of andere gevolgen van het niet inachtneming van het bepaalde in dit
 • Opslag van materialen en/of materieel van opdrachtnemer kan uitsluitend plaatsvinden met toestemming van De Dakdekker en wel op daartoe door De Dakdekker aangewezen plaatsen op en nabij de bouwplaats zonder dat het verkeer op de bouwplaats wordt
 • De allround voorman van en namens opdrachtnemer is verplicht om gevolg te geven aan het verzoek van De Dakdekker tot het deelnemen aan geregeld overleg, zoals kick-off bespreking en bouwvergaderingen en het verstrekken van inlichtingen. Ook is deze voorman van en namens opdrachtnemer verplicht onmiddellijk melding aan De Dakdekker te maken van onderbrekingen, beëindiging en van werkzaamheden en/of leveringen door opdrachtnemer
 • Opdrachtnemer is verplicht geen werknemers in dienst te nemen, indien zij niet door hun vorige werkgever ondertekende gedateerd bewijsstuk overleggen waaruit blijkt dat die dienstbetrekking met diens goedvinden is beëindigd.
 • De namen van door opdrachtnemer op het werk te werk gestelde werknemers dienen tijdig aan de uitvoerder van De Dakdekker te worden opgegeven. De betreffende werknemers van opdrachtnemer dienen zich telkenmale op eerste verzoek aan De Dakdekker te identificeren door het tonen van een geldig
 • De Dakdekker heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer op de bouwplaats de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag of wat dies meer
 • Indien besloten wordt gedurende het winterseizoen door te werken is opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te
 • Na iedere werkdag is opdrachtnemer gehouden om de plaatsen op de bouwplaats waar opdrachtnemer het werk verricht op te ruimen en schoon te
 • Tevens dient opdrachtnemer na iedere werkdag zijn gebruikte verpakkingsmaterialen en ander bouwafval op te ruimen door storting in afvalcontainers van De Dakdekker. Bij gebreke daarvan of ingeval De Dakdekker zulks niet toestaat, dient opdrachtnemer deze voor eigen rekening en risico af te voeren van de bouwplaats en zich daarvan op legale wijze te
 • Voor zover deze gebruikte verpakkingsmaterialen en ander bouwafval chemisch afval is of chemische bestanddelen bevatten, waaronder begrepen asbest en asbest bevattende zaken, PUR, kit, lijmen, verf en andere schildersmaterialen, mag opdrachtnemer deze nimmer opruimen door storting in afvalcontainers van De Dakdekker. Opdrachtnemer moet deze op legale wijze voor eigen rekening en risico van de bouwplaats verwijderen en afvoeren naar een legale vuilstortplaats en/of verbrandingsinstallatie. Over deze wijze van verwijdering en afvoer en de benodigde administratie dient opdrachtnemer vooraf overleg te plegen met De

Artikel 46 – breuk en beschadigingen

46.1 Tot en met het lossen en opslaan op de door De Dakdekker aangewezen plaats op of nabij de bouwplaats, reizen alle materialen en andere te leveren zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer. Breuk, beschadiging, achteruitgang of verandering in hoedanigheid en diefstal en verlies, blijven ook na het lossen en opslaan voor rekening en risico van opdrachtnemer tot aan het akkoord van De Dakdekker van de levering. Ook schade aan materieel van opdrachtnemer op of nabij de bouwplaats blijft voor diens rekening en risico. Een en ander tenzij opdrachtnemer bewijst dat de schade is ontstaan door toedoen van De Dakdekker of door hem te werk gestelde derden. Bij de afwikkeling zal rekening worden gehouden met uitkeringen uit hoofde van de CAR-verzekering.

Artikel 47 – keuring

 • De Dakdekker en/of de principaal hebben te allen tijde het recht om de bestelde of geleverde goederen en het al dan niet in uitvoering zijnde werk en de daarvoor gebruikte goederen te (laten) inspecteren of keuren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn
 • De kosten van deze keuring komen ten laste van opdrachtnemer
 • Bij afkeuring zal opdrachtnemer de afgekeurde goederen, werkzaamheden c.q. werk of deel daarvan kosteloos herstellen of vervangen onverminderd het bepaalde in art. 32 en onverminderd zijn gehoudenheid tot
 • Inspectie of goedkeuring behelst geen aanvaarding of afstand c.q. verwerking van enig recht en ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de overeenkomst of de

Artikel 48 – onderhoudstermijn

 • Onverminderd zijn aansprakelijkheid na oplevering, is opdrachtnemer aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werk gedurende de bouwtermijn overeengekomen tussen De Dakdekker en de principaal waarna uitsluitend de onderhoudstermijn
 • De tussen De Dakdekker en opdrachtnemer geldende onderhoudstermijn eindigt op hetzelfde moment als tussen De Dakdekker en de principaal geldende onderhoudstermijn voor het gehele

Artikel 49 – prijs

 • De in de overeenkomst vermelde prijs is vast en behelst onder meer levering franco werkterrein, het opslaan en lossen en verticaal en horizontaal transport op het werkterrein en inclusief het bepaalde in art. 44, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
 • De overeengekomen prijzen zijn vermeld in Nederlandse valuta zonder doorberekening van eventuele koerswijzigingen en exclusief
 • Wijziging van lonen, prijzen, belastingen, heffingen en rechten, materialen en andere kosten worden niet

Artikel 50 – meerwerk

50.1 Meerwerk van opdrachtnemer kan uitsluitend in rekening worden gebracht, indien dat van tevoren schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 51 – vertraging

 • Indien opdrachtnemer, na door De Dakdekker schriftelijk gesommeerd te zijn, nalaat de voortgang van de levering en/of werkzaamheden binnen de bij de sommatie gestelde termijn op afdoende wijze te bespoedigen en/of deze naar de gestelde eisen te voltooien, en opdrachtnemer de overeenkomst opzegt, zal De Dakdekker in dat geval tot geen enkele vergoeding gehouden zijn, ook niet de in art. 7:764 lid 2 BW bedoelde
 • In dat geval zullen alle voor De Dakdekker ontstane kosten en schade voor rekening van opdrachtnemer komen.
 • Ten aanzien van de kosten en schade bedoeld in het vorige artikellid zal de boekhouding en administratie van De Dakdekker als volledig bewijs gelden behoudens tegenbewijs..
 • De Dakdekker zal in geval als bedoeld in het eerste artikellid ook gerechtigd zijn om het op de bouwplaats aanwezige, door de opdrachtnemer gebruikte materieel voor voltooiing van het door opdrachtnemer te verrichten werk te gebruiken of te doen
 • Voor zover in de aannemingsovereenkomst tussen De Dakdekker en de principaal een kortings- of boeteclausule geldt, zal De Dakdekker deze korting en/of boete aan opdrachtnemer opleggen en is opdrachtnemer gehouden deze aan De Dakdekker te voldoen, indien de vertraging in de uitvoeringsduur van het door De Dakdekker te verrichten werk aan opdrachtnemer is toe te rekenen, onverminderd de overige rechten van De Dakdekker, zoals het recht op volledige

Artikel 52 – facturering

52.1 Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld bij art. 35 bij de wet op de Omzetbelasting 1968, terwijl de opdrachtnemer daarop tevens dient te vermelden:

 1. naam, adres en woon-/vestigingsplaats van de opdrachtnemer;
 2. zijn aansluitingsnummer bij de Bedrijfsvereniging;
 3. zijn loonbelastingnummer;
 4. het nummer van de overeenkomst en van het werk;
 5. werk en plaats van uitvoering;
 6. tijdvak en verrichte prestatie;
 7. het bedrag van de loonsom, als bedoeld bij de Coördinatie Wet Sociale Verzekeringen, dat in het factuurbedrag is begrepen;
 8. het bedrag van de omzetbelasting, als bedoeld bij de Verleggingsregeling BTW, indien toepasselijk.

Artikel 53 – betaling

 • Betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema en bij gebreke daarvan, 60 dagen na oplevering van het werk. Het bepaalde in artikel 40 lid 3 van deze algemene voorwaarden is van
 • De Dakdekker is, ongeacht de betalingstermijn(en) zoals genoemd in artikel 53 lid 1, pas gehouden tot betaling, nadat:
 1. opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop de termijnbetaling betrekking heeft naar genoegen van De Dakdekker heeft opgeleverd en dit werk of deel daarvan door De Dakdekker is goedgekeurd en;
 2. De Dakdekker een factuur die voldoet aan het bepaalde in de algemene voorwaarden heeft ontvangen en;
 3. opdrachtnemer schriftelijk voldoende heeft aangetoond dat hij de werknemers, die de overeenkomst hebben uitgevoerd, het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat deopdrachtnemer de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelastingen betaald heeft, danwel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze verplichtingen nagekomen zullen worden.
 • De Dakdekker is te allen tijde gerechtigd om het in de facturen begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale lasten te betalen aan opdrachtnemer door middel van storting op de G- rekening van de onderaannemer, die deze ingevolge de wet Ketenaansprakelijkheid moet aanhouden. Indien De Dakdekker aldus betaalt, is onderaannemer verplicht het bepaalde in art. 35 lid 5 van de Invorderingswet 1990 stipt na te
 • De Dakdekker is te allen tijde gerechtigd om de in de facturen begrepen bedragen aan loonbelasting en sociale lasten aan onderaannemer of aan opdrachtnemer te betalen door middel van rechtstreekse storting op naam van opdrachtnemer op de rekeningen van onderscheidenlijk de Ontvanger der Belastingen en de

Artikel 54 – uitbesteding

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Dakdekker, mag opdrachtnemer de overeenkomst of enig deel daarvan niet door een derde laten
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Dakdekker, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan geen gebruik maken van door een derde ter beschikking gestelde (‘uitgeleende’)
 • Bedoelde toestemming zal in ieder geval niet worden verleend indien opdrachtnemer niet naar genoegen van De Dakdekker heeft aangetoond dat de derde zijn verplichtingen tot betaling van premies uit hoofde van sociale en volksverzekeringen en van belastingen zal en zal kunnen voldoen en de voor het uitlenen van arbeidskrachten vereiste vergunning heeft. In geval van toestemming is opdrachtnemer verplicht om de administratieve voorschriften die verband houden met artikel 34 e.v. van de Invorderingswet 1990 en de daaruit voortvloeiende (Uitvoerings)regelingen stipt na te
 • Indien opdrachtnemer met bedoelde toestemming van De Dakdekker het werk geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door een derde, dient dit te geschieden door middel van en worden vastgelegd in een schriftelijk contract waarvan de bepalingen van de overeenkomst deel uit dienen te maken, in die zin dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de positie van De Dakdekker inneemt en de opdrachtnemende derde die van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal daarbij aan de derde bij wijze van kettingbeding de verplichtingen bedoeld in de artikelen 52, 53 en 54 aan de derde(n) opleggen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van gelijk aan het deel van de aanneemsom dat als loonkostenbestanddeel wordt aangemerkt, onverminderd het recht van De Dakdekker op volledige
 • Een eventuele uitbesteding van het werk door en/of uitlening van arbeidskrachten aan opdrachtnemer laat zijn verplichtingen jegens De Dakdekker uit hoofde van de overeenkomst onverlet.

Artikel 55 – Wet arbeid vreemdelingen

55.1.De opdrachtnemer stelt mede de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

 • De opdrachtnemer bewaart kopieën van deze documenten in haar administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De Dakdekker kan op ieder willekeurig moment de naleving door de opdrachtnemer van de Wav controleren. Op eerste verzoek van De Dakdekker, zal de opdrachtnemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
 • Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voortvloeien, voor rekening van de
 • De opdrachtnemer vrijwaart De Dakdekker voor alle boetes die De Dakdekker op grond van de Wav opgelegd mogen krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de opdrachtnemer.

Artikel 56 – wetten, voorschriften en VGM-plan

 • Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen, waaronder begrepen de wetten en verordeningen van de overheid, waaronder die aangaande veiligheid, gezondheid en milieu, die De Dakdekker krachtens de door hem met de principaal gesloten overeenkomst bij de uitvoering van het werk stipt behoort na te leven en in acht te nemen.
 • Opdrachtnemer is verplicht alle voorwaarden, voorschriften, bepalingen, verordeningen, de wetten en besluiten, waaronder die aangaande veiligheid, gezondheid en milieu, betrekking hebbende op het door hem uit te voeren werk na te leven en in acht te nemen, zoals De Dakdekker dit zou moeten doen indien hij dit zelf zou uitvoeren. Dit geldt voor zowel werkmethoden als werkmethoden, materieel als materialen. Tevens dient opdrachtnemer met betrekking tot het werk te zorgen voor voldoende veiligheidsvoorlichting aan zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde Opdrachtnemer dient zich tevens te conformeren aan het VGM-beleidsplan van

De Dakdekker en het daaruit afgeleide VGM-projectplan dat van toepassing is op het werk. Verder dient opdrachtnemer zich te conformeren aan de overige veiligheids-, gezondheids- en milieuprocedures, waaronder die van de principaal, indien en voor zover die op de overeenkomst van toepassing zijn. Opdrachtnemer vrijwaart De Dakdekker tegen (schadevergoedings)vorderingen van derden, voor zover opdrachtnemer deze veroorzaakt door niet-naleving van zijn verplichtingen bedoeld in dit artikellid.

Artikel 57 – schade en verlies

 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor het materieel, de materialen en de goederen, behorende bij zijn deel van het werk, waaronder begrepen schade door diefstal, verlies en terugloop in
 • Indien door De Dakdekker of de principaal ten behoeve van de bouw een CAR-verzekering is afgesloten, kan opdrachtnemer inzage daarin
 • Opdrachtnemer dient, evenals De Dakdekker, de verplichtingen van De Dakdekker, die aan de CAR-verzekering zijn verbonden, in acht te nemen en na te
 • Bij schade als gevolg van vandalisme of diefstal aan goederen die door opdrachtnemer op het werk zijn aangevoerd, maar nog niet in het werk zijn opgenomen, is De Dakdekker niet aansprakelijk en kan opdrachtnemer ter zake geen beroep doen op de CAR-verzekering.

Artikel 58 – overheidsmaatregelen

58.1 Overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, die tot gevolg hebben dat het werk van De Dakdekker of het deel daarvan dat opdrachtnemer dient uit te voeren, wordt stilgelegd, geschorst of anderszins wordt onderbroken, gelden ten opzichte van partijen als overmacht. Aanspraken van partijen op derden betreffende de gevolgen van de verhindering blijven door het bepaalde in dit artikellid onverlet, evenals de aanspraak van De Dakdekker.

Artikel 59 – verhaal

59.1 Voor alle bedragen waarvoor de overheid, bedrijfsverenigingen of andere instanties zich op De Dakdekker verhalen wegens niet nagekomen verplichtingen van opdrachtnemer en/of diens (sub)onderaannemers, heeft De Dakdekker voor de som van al die bedragen verhaal op opdrachtnemer. Hetzelfde geldt ten aanzien van hetgeen De Dakdekker als gevolg van de bepalingen van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven aan werknemers van opdrachtnemer of van diens (sub) onderaannemers mocht hebben te voldoen.